Notfall / Überwachung
Co-med Notfallkoffer

(Notfallkoffer)

Schutzhülle ultraSTRETCHER BAG I und II

(Arbeitsschutz / Erste Hilfe)

Finger-Pulsoximeter classic MX-100

(Pulsoximeter)

Erste-Hilfe-Koffer ultraBOX SELECT DIN 13169

(Verbandschränke / -koffer)

Krankentrage ultraSTRETCHER 0350

(Arbeitsschutz / Erste Hilfe)

Erste-Hilfe-Koffer ultraBOX BASIC DIN 13157

(Verbandschränke / -koffer)